Зелений лист

Кодекс етики ГО «Зелений лист»

Информационное издание «Зеленый лист»

КОДЕКС ЕТИКИ ГО «ЗЕЛЕНИЙ ЛИСТ»

Преамбула

Цей документ розроблений з використанням універсальних принципів, що є загальноприйнятими у світовій спільноті неурядових організацій. В документі використана інформація, надана Всесвітньою асоціацією неурядових організацій (WANGO), а також Керівними настановами по створенню власного етичного кодексу для НУО, що їх розробило ГО “Простір можливостей” http://pm.net.ua/

  1. ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ
  2. Відповідальність, служба суспільству

Сталий прогрес, мир та справедливість вимагають від членів ГО «Зелений лист»  сприяти спільному благу. Ми повинні забезпечувати саморозвиток та обслуговування суспільства, збалансовувати власні та суспільні інтереси, зосереджуючись на вищих, суспільно необхідних цілях.

Відповідально підтримуючи себе, ГО «Зелений лист»  веде свою діяльність заради інших, включаючи як широку громадськість, так і певний її сегмент

Кошти, що надійшли від представників суспільства, не повинні використовуватися в корисливих цілях. Усі пожертви є засобом вираження громадської довіри і вимагають вкрай уважного звернення

ГО «Зелений лист»  визнає, що ії рішення та діяльність впливають на загальне сприйняття громадського сектору в суспільстві та відчуваємо відповідальність за довіру громадськості до інститутів громадського сектору взагалі

ГО «Зелений лист»  відповідально та дбайливо ставиться до навколишнього середовища в своїй діяльності

  1. Партнерська співпраця

Значний прогрес у досягненні миру і благополуччя можна заохочувати через міжрелігійні, міжкультурні та міжрасові зв’язки, при цьому, штучні бар’єри, як правило, розділяють людей та суспільні інститути. ГО «Зелений лист»  завжди готово налагоджувати етичні відносини з іншими інститутами громадського сектору, і, якщо це можливо, встановлювати партнерські відносини заради суспільних інтересів.

ГО «Зелений лист»  готово працювати поза межами політики, релігії, культурних особливостей, раси та етнічності, з організаціями та окремими особами, які поділяють наші цінності та цілі.

  1. Права людини та гідність

У Загальній декларації прав людини говориться: «Всі люди  народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства” (стаття 1).

ГО «Зелений лист» не повинно порушувати права, якими наділена кожна людина

ГО «Зелений лист» визнає, що всі люди народжуються вільними та рівноправними

ГО «Зелений лист» є чутливим до моральних цінностей, релігії, звичаїв, традицій та культури спільнот, яким вона служить

  1. Релігійна свобода

«Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання  і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів” (Загальна декларація прав людини, стаття 18)

ГО «Зелений лист»  поважає свободу віросповідання

  1. Прозорість та підзвітність

ГО «Зелений лист»  прагне до відкритості та чесності, зокрема, по відношенню до донорів та членів суспільства. ГО «Зелений лист»  оприлюднює свою звітність.

ГО «Зелений лист»  є прозорою організацією у всіх стосунках з урядом, громадськістю, донорами, партнерами, бенефіціарами та іншими зацікавленими особами, з урахуванням вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом (персональні дані, об’єкти інтелектуальної власності та інше)

Основна фінансова інформація ГО «Зелений лист»  структура управління, напрямки діяльності та перелік партнерів відкриті і доступні громадському контролю. ГО «Зелений лист»  інформує громадськість про свою діяльність та використання ресурсів

ГО «Зелений лист»  відповідальне за свої дії та рішення, не тільки по відношенню до донорів та уряду, а й до людей партнерських організацій і громадськості в цілому

  1. Чесність та законність

ГО «Зелений лист»  прагне бути чесним у стосунках з донорами, бенефіціарами, співробітниками, членами, партнерськими організаціями, урядом і громадськістю, а також поважаємо закони України та закони будь-якої юрисдикції, в якій можемо діяти.

ГО «Зелений лист»  повинне надавати точні відомості відносно себе і своїх проектів, або щодо будь-якої особи, організації, проекту чи законодавства, проти яких вона виступає чи які обговорює

ГО «Зелений лист»  виконує свої зобов’язання відповідно до законодавства та не вступає в партнерські відносини з особами, в діях яких містяться ознаки корупції, хабарництва, інших фінансових порушень чи протиправних дій

ГО «Зелений лист»  забезпечує конфіденційність щодо осіб, які доводять до керівного органу докази неправомірних дій когось, хто пов’язаний з організацією

ГО «Зелений лист»  відповідає всім юридичним зобов’язанням в Україні: виконує законодавчі вимоги про реєстрацію, збір коштів, рівні можливості при працевлаштуванні, стандарти охорони здоров’я та безпеки, правила конфіденційності, охорони торгівельних марок та захисту авторських прав, тощо

У випадку виявлення правопорушень з боку персоналу, керівного органу, волонтерів, підрядників та партнерів ГО «Зелений лист»  повинне негайно вжити корекційні дії

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ

А. Неприбутковість

ГО «Зелений лист»  організована та здійснює діяльність як неприбуткова організація. Будь-який надлишок фінансових ресурсів, який утворюється в процесі діяльності, має використовуватися виключно для надання допомоги. Ніяка частина отриманих ресурсів не повинна використовуватися в інтересах керівників, членів або співробітників організації, або для будь-яких інших приватних осіб, за винятком випадків, коли організація сплачує за надані послуги

ГО «Зелений лист»  не повинна експлуатуватися для здійснення торгівлі або бізнесу, що не пов’язані з її місією та поставленими цілями

ГО «Зелений лист»  забороняється розподіляти прибуток або активи на користь фізичних осіб під час діяльності та при ліквідації

В. Неурядовість

ГО «Зелений лист»  не є частиною або підконтрольною державним органам влади, їх членам або міжурядовим установам

ГО «Зелений лист»   підтримує незалежність і не пов’язана з будь-якою політичною партією, хоча вона може мати з ними спільні політичні чи законодавчі цілі в межах заявленої місії та цілей

ГО «Зелений лист»  не веде політичну діяльність.

ГО «Зелений лист»  не діє як інструмент державної зовнішньої політики та не намагається провадити політику будь-якого уряду, якщо вона не співпадає з місією організації та заявленими цілями

  1. Організованість

ГО «Зелений лист»  забезпечує документування, роботу керівних органів, регулярні зустрічі і заходи

Організаційні документи ГО «Зелений лист»  (статути, стратегії, меморандуми, політики, положення) чітко визначають місію, цілі, управлінську структуру, права та обов’язки членів, правила і процедури в організації

  1. Незалежність та самоврядність

ГО «Зелений лист»  є незалежною.

ГО «Зелений лист»  керує своєю діяльністю автономно, структура управління забезпечує контроль власної діяльності.

  1. Добровільність

ГО «Зелений лист»  існує згідно законодавству, ГО «Зелений лист»  була формована через суспільну  ініціативу, в результаті добровільних дій осіб, які мають спільні інтереси, цінності та суспільні цілі. Забезпечення добровільних цінностей та принципів залишається основним для роботи ГО «Зелений лист».

Для того, щоб досягти своєї місії та цілей, ГО «Зелений лист»  залучає до діяльності волонтерів.

Особи, які входять до органів управління ГО «Зелений лист» працюють на добровільних засадах, не отримуючи платні.

Останні коментарі