Зелений лист

Статут громадської організації «Зелений лист»

Информационное издание «Зеленый лист»

Статут ГО «Зелений лист»

1.6.1. Повне найменування Організації – Громадська організація «Одеська обласна  організація «Зелений лист».

1.8. Діяльність Організаціїпоширюється на територію Одеської області та міста Одеса.

2.1. Основною метою діяльності Організації є реалізація та захист прав і свобод своїх членів та громади в цілому. Сприяння: збереженню та захисту  безпечного навколишнього природного середовища, культурної та історичної спадщини; раціональному використанню, захисту і відтворенню природних ресурсів; покращенню туристичної привабливості Одеського регіону. Здійснення громадського  контролю у сфері благоустрою та містобудівної діяльності, антикорупційного громадського контролю.

2.1.1. Визначена в п.2.1. мета полягає в:

• Реалізації та захисті  прав і свобод своїх членів та громади в цілому на:

— гарантоване екологічно безпечне навколишнє природне середовище для здоров’я і життя та відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права;

— участь у заходах по забезпеченню охорони навколишнього середовища, захисту від негативного екологічного впливу та раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

— участь при вирішенні питань, пов’язаних з використанням, охороною та відновленням природних ресурсів;

— участь по забезпеченню збереження та захисту культурної та історичної спадщини,  покращення туристичної привабливості Одеського регіону.

• Сприянні:

 — захисту та реалізації прав людини в Україні, зокрема, права громадян на чисте довкілля та екологічну безпеку;

— вдосконаленню законодавства України в сфері екології шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, надання науково-правових висновків, здійснення експертиз з усіх галузей права та проведення соціологічних досліджень, моніторингу навколишнього середовища тощо;

— захисту громадян від дій влади, що порушують гарантовані Конституцією та законами України права і свободи;

2.2.  Для досягнення мети зазначеної у р.2 цього Статуту, основними завданнями та напрямами діяльності Організації є:

—    виявлення та усунення, в межах можливостей та повноважень Організації, джерел порушення екологічного законодавства;

— участь у практичній діяльності, спрямованій на вирішення локальних проблем охорони навколишнього середовища, збереження архітектурної спадщини, підтримання екологічного балансу регіону, розвиток культури, впровадження пріоритету екологічної безпеки, природного середовища, участь у вирішенні питань, пов’язаних з використанням і охороною природних ресурсів, та зокрема, у встановленому чинним законодавством порядку вимагати від фізичних та юридичних осіб додержання правил екологічної безпеки й у встановленому чинним законодавством порядку забороняти діяльність осіб, що завдають шкоди навколишньому природному середовищу;

—  здійснення громадського контролю за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, суб’єктами господарювання і громадянами у сфері охорони навколишнього природного середовища як, важливої передумови життя і здоров’я людини шляхом охорони живої і неживої природи, захисту людей від негативного екологічного впливу, шляхом досягнення гармонійної взаємодії особи, суспільства і природи, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

— участь у формуванні державної екологічної політики шляхом внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, участь у підготовці рішень, реалізація яких суттєво впливає на стан довкілля, проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з питань охорони довкілля;

— забезпечення громадян вільним доступом до інформації про стан навколишнього природного середовища, розроблення методології та здійснення постійного моніторингу стану навколишнього середовища, його використання та збереження органами державної влади, органами місцевого самоврядування та всіма юридичними та фізичними особами;

— організація громадського обговорення загальних та локальних проблем природокористування та проектів, іншої землевпорядної та містобудівної документації, реалізація яких тягне за собою втручання в стан природи, організація незалежних експертиз відповідних проектів, документації та діяльності;

— підтримка та захист громадян України та інших осіб, чиї права були порушені, зокрема підтримка у суді, звернення до органів місцевого самоврядування, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради України, Президента України, громадськості;

— участь у роботі з удосконалення системи місцевого самоврядування та інших інституцій громадянського суспільства;

— сприяння участі громадськості в процесі проведення екологічної експертизи, шляхом виступів у засобах масової інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення у встановленому чинним законодавством порядку представників Організації до складу експертних комісій, груп з проведення громадської екологічної експертизи;

— оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування та інших державних органів, які порушують екологічні права членів Організації та громади в цілому;

— виконання робіт по охороні та відтворенню природних ресурсів, збереження та поліпшення стану навколишнього середовища;

 — внесення до відповідних державних органів пропозицій про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

— сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, приймає участь у створенні музеїв;

2.3. Для виконання поставлених завдань Організація має право в установленому законодавством порядку:

— представляти й захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях.

Статут ГО «Зелений лист» – PDF копія.

Останні коментарі